Rank Holders

RANK HOLDERS (17-18)

S.No Name Of the Students Rank CGPA
1 SHANAZ MEHAR NISHA 16 8.67
2 MONIKA.R.B 27 8.54
3 ALAGAMMAI.V 33 8.48
4 SHARATH SRINIVAS.S 36 8.45
5 SURBHI JAIN.K 36 8.45
6 AKSHARA.A.R 42 8.38
7 JANANI.B 46 8.34
8 ESTHERVINIBA.M 46 8.34